Τηλέφωνο: 2310 263 545 | E-mail: amourati@otenet.gr

Ανδρέας Μουρατίδης

Ωτοπλαστική

  • Ένδειξη: τα αφεστώτα ώτα (προεξέχοντα)
  • Επαναφορά των ώτων στην φυσιολογική τους θέση με την δημιουργία ανθέλικος (σμίλευση του χόνδρου και διόρθωση του δέρματος οπισθοωτιαία)
  • Η τομή ευρίσκεται οπισθοωτιαία και δεν φαίνεται καθόλου.
  • Γίνεται με τοπική αναισθησία χωρίς νοσηλεία.
  • Τα αποτελέσματα φαίνονται αμέσως και είναι μόνιμα, το οίδημα υποχωρεί σε ένα μήνα
ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Περισσότερες ...